Mediemyndigheten

Nytt mediestöd 2024


Det nya mediestödet trädde i kraft den 1 januari 2024. Här kan ni läsa om hur ansökan går till och vilka underlag som ska bifogas till ansökan. Delar av ansökan kommer ni som tidigare sökt mediestöd att känna igen, annat är nytt. Bland annat söker ni alla fyra stödformerna i en och samma ansökan.

Mediestödets syfte är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling av hög kvalitet. Syftet ska uppnås genom att mediestödet främjar tillgången till lokal och regional nyhetsförmedling i hela landet, men även genom att stödet bidrar till en mångfald av allmänna nyhetsmedier av hög kvalitet.

Mediestödet består av fyra stödformer som regleras i den nya lagen, förordningen och Mediemyndighetens föreskrifter om mediestöd:

Allmänt redaktionsstöd

Utökat redaktionsstöd

Distributionsstöd

Övergångsstöd för tidningar som haft driftsstöd 2023

Utöver mediestödet så finns även stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag att söka. Det stödet regleras i en egen förordning.


För att mediestödsnämnden ska kunna bevilja mediestöd behöver förutsättningarna för stöd vara uppfyllda. De allmänna förutsättningarna - eller villkoren - för mediestöd gäller för alla stödformerna, därutöver tillkommer särskilda förutsättningar för de olika stödformerna.

För att visa att mediet uppfyller de allmänna förutsättningarna behöver bland annat en mediemätning göras. Hur en mediemätning går till kan ni läsa om i Vägledning för mediemätning.

Mediestöd får lämnas till juridiska personer som ger ut allmänna nyhetsmedier och som uppfyller förutsättningarna för stöd. Vad som krävs för att anses vara ett allmänt nyhetsmedium kan du läsa om under sidan Regelverk. Utöver detta så tillkommer det särskilda förutsättningar eller villkor för de olika stödformerna.

Mediestödsnämnden fattar beslut om vilka som får stöd.

Ansökan lämnas i myndighetens e-tjänst. Ni kan under hela tiden som ansökan är öppen arbeta med och spara er ansökan – men kom ihåg att skicka in den innan tiden går ut. Ansökningar som kommer in efter att ansökan har stängt kan komma att avvisas.

I ansökan ska ni ange uppgifter och svara på frågor om mediet och den sökande parten. Till ansökan ska även följande underlag bifogas:

  • Registreringsbevis från Bolagsverket eller annan handling där firmatecknare framgår
  • Utdrag ur Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas
  • Utgivningsbevis för periodisk skrift eller databas eller, om sådant bevis inte är utfärdat för mediet, lämna uppgift om ansvarig utgivare
  • Blankett för mediemätning
  • Kostnadsblankett (gäller inte för ansökan om distributionsstöd)

Beroende på vilka stödformer ni väljer att söka kan ytterligare underlag efterfrågas.

Mediemyndigheten handlägger ärendena och fungerar som ett kansli till mediestödsnämnden. Mediestödsnämnden är ett självständigt beslutsorgan inom myndigheten och det är nämnden som beslutar om stöd ska lämnas och med vilka belopp.

Ansökningarna som kommit in handläggs vid myndigheten efter att ansökningsperioden har gått ut. Alla ansökningar som uppfyller förutsättningarna för stöd utvärderas av mediestödsnämnden utifrån kraven och i relation till stödets syfte.

Allmänt och utökat redaktionsstöd samt övergångsstöd lämnas i mån av tillgång på medel och utifrån de grunder för prioritering som anges i förordning och föreskrifter om mediestöd.

De som beviljas mediestöd ska årligen i efterhand redovisa hur stödet har använts, vilka resultat som har uppnåtts och hur arbetet med tillgänglighet har bedrivits. Redovisningen är viktig för att mediestödsnämnden ska kunna säkerställa att beviljade stöd har använts i överensstämmelse med reglerna.

Brister i redovisningen kan leda till återbetalningsskyldighet och att stöd krävs tillbaka.

En redovisning av mediestöd för det första stödåret med det nya mediestödet 2024 ska lämnas in senast den 30 april 2025.

Redovisningen består av:

  • Resultatredovisning
  • Ekonomisk redovisning
  • Rapport från en oberoende kvalificerad revisor som granskat den ekonomiska redovisningen

Vanliga frågor och svar om ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor gällande ansökan om mediestöd och våra svar på dem.

Om blankett för kostnadsredovisning

Fråga: Vad finns det för instruktioner för att fylla i kostnadsblanketten?

Svar: De instruktioner som finns är de anvisningar som framgår av kostnadsblanketten. Ta även stöd av föreskrifter och förordning som finns under Regler för stöd till medier

Fråga: Vi har inte någon färdigställd årsredovisning 2023. Är det årsredovisning 2022 vi ska basera våra kostnader på i kostnadsblanketten? 

Svar: För ansökan om mediestöd 2024 tar du utgångspunkt i årsredovisningen från 2022 när du fyller i kostnadsblanketten. Om det inte finns en upprättad årsredovisning använder man sig av det senast upprättade bokslutet. Detta framgår av 41 § i myndighetens föreskrifter om mediestöd. 

Fråga: Mediets innehåll och regelbundenhet redovisas i blankett för mediemätning förperioden 1 januari t.om 30 juni 2023. Gäller denna period även för kostnadsredovisningen? 

Svar: Nej. För redovisning av kostnader används den senaste upprättade årsredovisningen eller senast upprättade bokslut för företag som inte upprättar en årsredovisning. 

Fråga: Vilka kostnader ska vi fylla i under B. Övriga kostnader i kostnadsblanketten? 

Svar: Övriga kostnader är sådana kostnader som företaget har för att ge ut det medium man söker stöd för, exklusive lönekostnader för den anställda redaktionella personalen. Några exempel på sådana kostnader är kostnader för tryck, distribution, lokalhyra, marknadsföring och annonsförsäljning kopplat till utgivningen av det titel man söker stöd för. 

Alla kostnader som inte är direkt förknippade med utgivningen av det medium man söker stöd för ska brytas ut. Sådana kostnader får alltså inte ingå i redovisningen.  

Fråga: Vad innebär lönekostnader inklusive sociala avgifter? 

Svar: Det är kostnader för löner och sociala avgifter enligt lag. Sociala avgifter enligt avtal eller förmåner får alltså inte ingå.


Fråga: Vi ska bara söka övergångsstöd. Måste vi fylla i hela kostnadsblanketten?

Svar: Nej, det räcker med att ni fyller i totala kostnader för utgivningen, det vill säga A + B. Ni behöver inte fylla i C. Årsarbetskrafter.

Fråga: Vi 500 000 kronor i frilanskostnader. Fyller vi i 500 000 kronor då under A. inköpt redaktionellt material upp till 200 000 kronor eller fyller vi i 200 000 kronor?

Svar: Ni får bara uppge kostnader upp till 200 000 kronor. Om ni har högre kostnader än så får ni ändå bara ange 200 000 kronor i blanketten. 

 

Vad ingår i lön med sociala avgifter?

Fråga: Ingår skattefri bilersättning i lön eller sociala avgifter?
Svar: Skattefri bilersättning är en separat ersättning vid sidan av lön som den anställde erhåller för att täcka utgifter för bil i tjänsten d.v.s. en kostnadsersättning. Kostnadsersättning är inte lön (ersättning för utfört arbete) eller lagstadgade sociala avgifter och är därmed inte en stödgrundande kostnad. 

Fråga: Ingår traktamente i lön eller sociala avgifter? 
Svar: Traktamente är en ersättning för anställdes ökade levnadskostnader dvs en kostnadsersättning. Kostnadsersättning är inte lön (ersättning för utfört arbete) eller lagstadgade sociala avgifter och är därmed inte en stödgrundande kostnad. 

Fråga: Ingår semesterersättning och/eller semesterlön i lön inklusive sociala avgifter? 
Svar: Ersättning för semester eller semesterlön är en ersättning för utfört arbete och ingår därför i den årliga lönekostnaden för en anställd och anses därmed vara en stödgrundande kostnad. 

Fråga: Ingår försäkringar i lön inklusive sociala avgifter? 
Svar: Avtalsförsäkringar och avtalspensioner som följer av kollektivavtal är avtalade sociala avgifter och ingår inte i stödgrundande kostnader. Endast lagstadgade sociala avgifter ingår i stödgrundade kostnader. Lagstadgade sociala avgifter är arbetsgivaravgifter enligt Socialavgiftslagen (2000:980) och allmän löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

 

Om blankett för mediemätning

Fråga: Vad finns det för instruktioner för att fylla i blankett för mediemätning? 
 Svar: Vägledning för hur man fyller i mediemätning finns under Vägledning för mediemätning

Fråga: Kan man välja att göra mediemätning av en annan period än 1 januari t.om 30 juni?

Svar: Nej, det är perioden som gäller. Det finns inte några undantag eller alternativa tidsperioder för mediemätning.

För mätning av det exklusiva, egenproducerade innehållet finns det tre alternativ att mäta på vid ansökan om mediestöd 2024. Mer information om det hittar du under Vägledning för mediemätning.

Fråga: Vi gjort en mätning på tidningens innehåll över 6 månader. Hur får vi fram hur mycket innehållet är över ett år?

Svar: Duplicera innehållet för 6 månader för att få fram uppgifterna för helåret. 

Fråga: Vi når inte upp till kraven för innehåll och regelbundenhet. Vad finns det för lättnader eller övergångsbestämmelser?

Svar: Det finns lättnader för nystartade medier, det framgår av lagen om mediestöd, 7-8 §§. Det finns även lättnader för medier som riktar sig till nationella minoriteter enligt vad som finns föreskrivet i 8 § i förordningen om mediestöd. Det finns övergångsbestämmelser för mätningen av exklusivt, egenproducerat innehåll.