Mediemyndigheten

Distributionsstöd

Bilrörelse spår på en trafikerad väg

Distributionsstöd lämnas till tryckta prenumererade nyhetsmedier för de exemplar som delas ut i morgondistributionen. Tidningarna som ingår i samdistributionen omfattas av en princip om ett likapris.

Distributionsstöd får lämnas för allmänna nyhetsmedier som är tryckta prenumererade nyhetstidningar som uppfyller de allmänna förutsättningarna för mediestöd och som:

  • Har en upplaga som i huvudsak är betald
  • Har ett prenumerationspris som inte uppenbart avviker från det pris som jämförbara tidningar har
  • Delas ut av ett distributionsföretag

Ni som söker stöd ska lämna en förbindelse att avstå från egen distribution samt överlämna hela distributionsarbetet till distributionsbolaget.

Utöver de handlingar som behövs för att visa att de allmänna förutsättningarna för mediestöd är uppfyllda behöver ni lämna en förbindelse om att:

  • avstå från egen distribution av det tryckta mediet i områden där stödberättigad samdistribution förekommer och,
  • överlämna distributionen till ett distributionsföretag i områden med stödberättigad samdistribution.

Distributionsstöd lämnas med 0,20 kronor per distribuerat exemplar.

Om du företräder ett distributionsföretag som vill ansöka om att förmedla distributionsstöd behöver ni visa att vissa villkor är uppfyllda. Bland annat ska distributionsföretaget skriftligen förbinda sig att inom sitt verksamhetsområde anordna samdistribution där det finns förutsättning för stödberättigad samdistribution. Den sökande ska också tillämpa en prissättning som innebär att storleken av den enskilda tidningens prenumererade upplaga inom distributionsområdet inte inverkar på distributionsavgiften per distribuerat exemplar, den så kallade likaprisprincipen.