Mediemyndigheten

Så behandlar vi personuppgifter

Här redogör vi för hur vi hanterar personuppgifter som vi samlar in på webbplatsen och i e-tjänsterna.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress.

Personuppgiftsansvar

Mediemyndigheten är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in och behandlar, bland annat personuppgifter på denna webbplats. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av gällande dataskyddsreglering.

Besökare på webbplatsen

Den information vi får om besökare används till att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta. Statistiken tas fram månadsvis och lagras som längst i 14 månader.

Vi skyddar den information som vi hanterar och lämnar inte den vidare. Personuppgifter kan dock lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på Mediemyndigheten:s uppdrag och enligt våra instruktioner i ett avtal.

Prenumerationer och beställningar 

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av nyheter på vår webbplats och vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så raderar vi dina personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av publikationer sparas bara så länge som krävs för att kunna skicka materialet. I de fall vi tar betalt sparas fakturaunderlaget enligt gällande regler.

Uppgifterna som du lämnar i samband med din anmälan registreras hos oss. Mediemyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och uppgifterna hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar uppgifter om namn och adress (e-postadress). Eventuella andra personuppgifter som du lämnar i anmälan kommer också att behandlas.

Om anmälan leder till en prövning inhämtar Mediemyndigheten en kopia från det berörda programföretaget av det eller de program som är föremål för prövning.

Vad ska uppgifterna användas till?

Vi använder uppgifterna för att hantera din anmälan.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter när du gör din anmälan är att behandlingen är nödvändig för att utföra Mediemyndighetens uppgift att utöva tillsyn enligt radio- och tv-lagen. Det är vidare en rättslig förpliktelse för myndigheter att registrera inkomna handlingar.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Uppgifterna finns i Mediemyndighetens ärendehanteringssystem. De är tillgängliga för myndighetens personal och för ledamöterna i det särskilda beslutsorganet granskningsnämnden för radio och tv. Uppgifterna i ärendet delges även det programföretag som anmälan avser. Det sker eftersom det är programföretagen som är föremål för Mediemyndighetens tillsyn.

Personuppgifter kan lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på Mediemyndighetens uppdrag och enligt våra instruktioner i ett avtal.

Vissa upplysningar ur myndighetens ärendehanteringssystem är sökbara via myndighetens webbplats. Dina personuppgifter är dock inte tillgängliga via webbplatsen.

Mediemyndigheten behandlar personuppgifter i samband med anmälan till konferenser eller webbinarier arrangeras av myndigheten. Vi behandlar endast de uppgifter som du själv lämnat vid anmälan.

Vi behandlar följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer
 • Organisation
 •  
 • Vad ska uppgifterna användas till?

Behandlingen sker för att myndighetens ska kunna administrera anmälan, för att följa upp och utvärdera konferensen eller webbinariet eller för att bjuda in till nya evenemang.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter när du anmäler dig till att delta vid något av Mediemyndighetens evenemang, i samband med uppföljning, utvärdering eller nya inbjudan är att utföra uppgift av allmänt intresse.

Vem kan ta del av uppgifterna

Personuppgifter kan lämnas till våra avtalspartners och IT-leverantörer. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på Mediemyndighetens uppdrag och enligt våra instruktioner i ett avtal.

Uppgifterna som ni lämnar i samband med er ansökan om mediestöd registreras hos Mediemyndigheten. Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och uppgifterna hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar följande personuppgifter.

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer
 • Vi begär in registreringsbevis från Bolagsverket där det framgår personnummer, namn och adress.

Vad ska uppgifterna användas till?

Vi använder uppgifterna för att hantera din ansökan.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter vid ansökan om mediestöd är att behandlingen är nödvändig för att utföra myndighetens uppgift att pröva frågor om stöd enligt lagen (2023:664) om mediestöd och förordningen (2023:740) om mediestöd, samt förordningen (2021:1205) om stöd för tidningsdistribution vid utdelning av post varannan dag. Det är vidare en rättslig förpliktelse för myndigheter att registrera inkomna handlingar.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Uppgifterna är tillgängliga för myndighetens personal. Uppgifterna kommer också att vara tillgängliga för mediestödsnämndens ledamöter. Personuppgifter kan lämnas till våra avtalspartners och IT-leverantörer. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på myndighetens uppdrag och enligt våra instruktioner i ett avtal.

Vissa upplysningar ur myndighetens ärendehanteringssystem är sökbara via myndighetens webbplats. Dina personuppgifter är dock inte tillgängliga via webbplatsen.

Uppgifterna som du lämnar i samband med din ansökan eller anmälan registreras hos Mediemyndigheten som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. De hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar följande personuppgifter.

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer

Vi kan begära registreringsbevis från Bolagsverket eller Länsstyrelsen. Vi kan även inhämta intyg från insolvensregistret från Bolagsverket, personbevis från Infotorg och förvaltarfrihetsbevis från Överförmyndare i kommunen.

Vad ska uppgifterna användas till?

Vi använder uppgifterna för att hantera din ansökan eller anmälan. Uppgifterna används också vid Mediemyndighetens tillsyn av att de regler eller villkor som ställs upp för verksamheten följs.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter när du ansöker eller gör din anmälan är att behandlingen är nödvändig för att utföra Mediemyndighetens uppgift att pröva frågor om tillstånd enligt radio- och tv-lagen, att upprätta och föra register enligt myndighetens instruktion samt att besluta i frågor om utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Uppgifterna är också nödvändiga för att utföra Mediemyndighetens uppgift att utöva tillsyn enligt radio- och tv-lagen och över verksamhet enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Det är vidare en rättslig förpliktelse för myndigheter att registrera inkomna handlingar.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Uppgifterna finns i Mediemyndighetens ärendehanteringssystem och i Mediemyndighetens register. De är tillgängliga för myndighetens personal.

I ärenden där utgivare registreras, ger Mediemyndigheten information om registreringen till den juridiska person som ansökan eller anmälan gäller samt till den som har registrerats som utgivare. Om det sker en ändring av utgivare, informeras såväl den tidigare som den nya utgivaren och den berörda juridiska personen. Den juridiska personen informeras också om andra ändringar genom registerutdrag.

Uppgifter ur registret delges även Post- och telestyrelsen, (gäller närradio, tillfälliga tillstånd, kommersiell radio och marksänd tv), Kungliga biblioteket, Medieombudsmannen (gäller utgivningsbevis) och närradioföreningar (gäller beslut om närradio). Vi delger också bland annat Justitiekanslern och polisen upplysningar ur registret när dessa myndigheter vänder sig till oss med en förfrågan.

Personuppgifter kan vidare lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på Mediemyndighetens uppdrag och enligt våra instruktioner i ett avtal.

Vissa upplysningar ur myndighetens ärendehanteringssystem respektive myndighetens register är sökbara via myndighetens webbplats. Namn på ansvariga utgivare som är registrerade hos Mediemyndighten framgår. I de fall till exempel ett utgivningsbevis eller ett sändningstillstånd är utfärdat för en privatperson framgår namn och adress till den personen. Detsamma gäller om en juridisk person har en c/o-adress hos en enskild person. Personuppgifter för den som ansökt eller lämnat en anmälan till myndigheten är i övrigt inte tillgängliga via webbplatsen. 

Mediemyndigheten behandlar personuppgifter om kontaktperson hos den filmdistributör som ansöker om granskning av film som ska visas offentligt. Uppgifterna lämnas via ansökningsformulär på Mediemyndighetens webbplats, eller via e-post till registrator eller filmadministratör.

Vi behandlar följande uppgifter:

 • Distributör
 • Organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer

Vad ska uppgifterna användas till?

Uppgifterna används för att handlägga ärendet och meddela beslut om åldersgräns.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter när du ansöker om granskning av film är att behandlingen är nödvändig för att utföra Mediemyndighetens

uppgift att fastställa åldersgräns för film som ska visas offentligt, och sker som ett led i Mediemyndighetens myndighetsutövning.

Vem kan ta del av uppgifterna

Uppgifterna finns i ett av Mediemyndighetens ärendehanteringshanteringssystem. De är tillgängliga för myndighetens personal.

Personuppgifter kan lämnas till våra avtalspartners och IT-leverantörer. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på Mediemyndighetens uppdrag och enligt våra instruktioner i ett avtal.

Vissa upplysningar ur myndighetens ärendehanteringssystem är sökbara via myndighetens webbplats. Personuppgifter för den som ansökt som granskning av film är inte tillgängliga på webbplatsen, om du inte ansökt som privatperson, då publiceras ditt namn som distributör.

Mediemyndigheten behandlar personuppgifter i avtalsförhållanden med leverantör, samarbetspartners, konsulter samt i upphandling/direktupphandling. Vi behandlar endast de uppgifter som avtalsparten själv lämnat.

Vi behandlar följande uppgifter:

 • Organisation
 • Organisationsnummer
 • Kontonummer
 • Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer

Vad ska uppgifterna användas till?

Behandlingen sker för att Mediemyndigheten ska kunna ingå och förvalta avtal, uppgifterna används för att kunna administrera avtalets genomförande.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för avtalsförhållanden är att behandlingen är nödvändig för fullföljande av förpliktelse i avtal.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Uppgifterna finns i Mediemyndighetens ärendehanteringssystem och är tillgängliga för myndighetens personal.

Personuppgifter kan lämnas till våra avtalspartners och IT-leverantörer. I dessa fall är de personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på myndighetens uppdrag och enligt våra instruktioner i avtal.

Offentlighetsprincipen 

Som statlig myndighet omfattas Mediemyndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall omfattas dock uppgifter av sekretess och lämnas därför inte ut. 

Rätt att begära information, rättelse, radering och begränsning

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Mediemyndigheten har om dig. Du har vidare rätt att begära rättelse av inkorrekta personuppgifter. Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du rätt att ångra dig, återkalla ditt samtycke eller begära att få ut dina personuppgifter på ett strukturerat sätt (dataportabilitet). Du har också rätt att begära att personuppgifter om dig raderas eller att behandlingen begränsas. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi inte rätt att radera. 

Kontakt 

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Märk brevhuvudet eller ämnesraden i e-post med "dataskyddsombudet".

Mediemyndigheten

E-post: registrator@mediemyndigheten.se

Postadress:
Mediemyndigheten
Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm

Telefon: 08-580 070 00

Organisationsnummer: 202100-6347

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten: Integritetsskyddsmyndigheten.