Mediemyndigheten

DSA – EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster

Den 17 februari 2024 träder rättsakten om digitala tjänster (DSA) i kraft. Mediemyndigheten är en av tre behöriga myndigheter som ska se till att DSA efterlevs.

Regeringen har – genom ett regeringsuppdrag - utsett Mediemyndigheten som en av tre behöriga myndigheter för EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster (DSA). Post- och telestyrelsen (PTS) och Konsumentverket är de övriga två myndigheterna. 

Vad är DSA?

DSA är en förordning från EU som trädde i kraft 16 november 2022. Den börjar tillämpas i sin helhet 17 februari 2024.

Huvudsyftet med förordningen är att motverka olaglig och skadlig verksamhet på internet samt att begränsa spridningen av desinformation. Den ska bidra till att öka säkerheten för användarna, upprätthålla skyddet för grundläggande rättigheter och främja rättvisa och transparenta förhållanden för internetplattformar.

DSA reglerar så kallade förmedlingstjänster och internetplattformar, som till exempel marknadsplatser, sociala medier, plattformar för delning av innehåll, app-butiker och plattformar för att boka resor och boende. En onlineplattform med få användare kommer att ha färre skyldigheter än en stor plattform. Mycket stora plattformar eller sökmotorer (VLOP och VLOSE) med mer än 45 miljoner användare i EU kommer att ha striktare regler och  särskilda skyldigheter. Det är EU som identifierar vilka plattformar som är mycket stora

Förordningen syftar även till att klargöra processen för överklaganden, främja transparens och underlätta informationsutbyte mellan medlemsstaterna.

DSA säkerställer till exempel följande:

För privatpersoner:

 • Förbättrat skydd av grundläggande rättigheter
 • Ökat utbud och ökad kontroll
 • Förstärkt skydd av barn på internet
 • Minskad risk för exponering för olaglig verksamhet

För leverantörer av digitala tjänster:

 • Ökad rättslig trygghet
 • Enhetliga regler inom hela EU
 • Lättare att starta och utöka verksamhet i Europa.

För företag som använder digitala tjänster:

 • Tillgång till EU-marknader genom digitala plattformar
 • Ingen orättvis konkurrens med leverantörer av olagligt innehåll

För samhället som helhet:

 • Ökad demokratisk kontroll och överblick över systemviktiga plattformar
 • Färre systemrisker som manipulation och desinformation 

Ansvarsfördelning

Regeringsuppdraget fastställer ansvarsfördelningen mellan de tre myndigheterna PTS, Mediemyndigheten och Konsumentverket gällande tillsyn av DSA. Det är PTS som får i uppdrag att vara nationell samordnare för digitala tjänster enligt förordningen, vilket innebär en tät kontakt med andra medlemsstater och nära samarbete med EU-kommissionen.

Information om reglerna på Europeiska kommissionens hemsida 

Frågor och svar om DSA-förordningen på Europeiska kommissionens hemsida

PTS webbplats om DSA 

Regeringsbeslut - DSA

Sidan kommer att uppdateras efterhand.