Mediemyndigheten

Allmänt redaktionsstöd

Flera personer står runt ett skrivbord som pratar tagen framifrånn

Allmänt redaktionsstöd får lämnas för allmänna nyhetsmediers redaktionella verksamhet. Stödets storlek baseras på de stödgrundande kostnaderna och sätts ner under åren 2024–2026.

Allmänt redaktionsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som uppnår de allmänna förutsättningarna för mediestöd och som antingen:

  • bedriver relevant lokal och regional nyhetsförmedling, eller
  • är av särskild vikt för mediemångfalden eller av betydelse för grupper som är underförsörjda när det gäller journalistisk bevakning.

Mediet behöver även ha:

  • behov av ekonomiskt stöd för den redaktionella verksamheten samt, 
  • redaktionell personal motsvarande minst två årsarbetskrafter och en stödgrundande kostnad på minst 750 000 kronor.

Vid bedömningen av om ett allmänt nyhetsmedium har behov av ekonomiskt stöd ska hänsyn tas till det allmänna nyhetsmediets konkurrenssituation och ekonomiska förutsättningar att långsiktigt bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder.

Utöver de handlingar som behövs för att visa att de allmänna förutsättningarna för mediestöd är uppfyllda behöver ni bifoga följande om ni söker allmänt redaktionsstöd:

  • Kostnadsblankett – styrkt av firmatecknare
  • Rapport från oberoende kvalificerad revisor

Stödet baseras på mediets stödgrundande kostnad. Den stödgrundande kostnaden är den årliga lönekostnaden för den redaktionella personalen inklusive sociala avgifter. Även kostnad för redaktionellt material i form av arvoden för journalistiska frilansuppdrag får räknas med upp till 200 000 kronor. Det maximala beloppet som får lämnas är 24 120 000 kronor.

Se exempel i bilden:

Klicka i bildens högra hörn för att förstora.

Dekorativ bild tabell

 

Observera att fram till 2027 kommer det allmänna redaktionsstödet att sättas ned med en viss andel per år. Det är för att en del av medlen går till övergångsstödet.

Det allmänna redaktionsstödet kommer sättas ned med:

  • tre fjärdedelar 2024
  • hälften 2025
  • en fjärdedel 2026

Allmänt redaktionsstöd får sättas ned helt eller delvis för medier som huvudsakligen bedriver nationell nyhetsförmedling men som även bedriver lokal eller regional nyhetsförmedling. Mediestödsnämnden tar då hänsyn till andelen redaktionell personal som arbetar med den lokala eller regionala nyhetsförmedlingen samt kostnader förknippade med den verksamheten.