Mediemyndigheten

Sända tv

Du kan ta emot en tv-sändning på flera olika sätt, till exempel via din antenn eller parabol på taket eller via kabel-tv. För dig som mediekonsument handlar det kanske främst om tillgång, utbud och kvalitet. För dig som sänder tv-kanaler innebär sändningsformerna olika regler där vissa sändningsformer kräver tillstånd medan andra endast ska registreras. Här nedan finns det information om olika sändningsformer av tv.

Kabel-tv och iptv

Kabel-tv och iptv distribueras via kablar och bredband.  Att ta emot tv-sändningen via kabel-tv är vanligt i lägenheter eller flerfamiljshus. Kabel-tv innebär att signalen tas emot i en central och från den dras kablar fram till byggnaden. Därefter är det möjligt för mottagaren att ansluta tv till antennuttaget. Iptv är en sändningsform där tv-signalen distribueras över internet, det vill säga genom bredband. Istället för att ansluta till antennuttaget ansluter mottagaren till nätverksuttaget. Distributören behöver inget tillstånd för att sända kabel-tv och iptv men vissa typer av sändningar ska registreras hos oss. 

Det finns två typer av sändningar i kabel- och ip-nätet och dessa är ursprungliga sändningar och vidaresändningar. Det är endast en  ursprunglig sändning som ni måste registrera den.

Ursprunglig sändning

En ursprunglig sändning är en tv-signal som går ut i kabel- eller ip-nätet direkt från er, till exempel från er studio. Dessa sändningar är ofta lokala och kan till exempel göras av nätägaren eller lokala kabelsändarorganisationer.

För tv-kanaler som sänder i både marknätet och i kabel så räknas sändningen i marknätet som den ursprungliga sändningen. Vidaresändningen av dessa kanaler i kabel-tv och iptv behöver därför inte registreras.

Du registrerar den ursprungliga sändningen via vår e-tjänst och det är kostnadsfritt. I samband med registreringen ska du även:

Ange en ansvarig utgivare
Ange beteckning på sändningen
Skicka in efterfrågade bilagor

Starta e-tjänst

Nätägare eller nätoperatörer av kabel- och iptvnät med flera anslutna hushåll är skyldiga att se till att anslutna hushåll kan ta emot vissa kanaler utan extra kostnad. Plikten kallas vidaresändningsplikten regleras i Radio- och tv-lagen och gäller oavsett om det är analoga och digitala sändningar.

Tv-kanaler som ska vidaresändas

Vidaresändningsplikten gäller public servicekanalerna. I nät med både analoga och digitala sändningar ska SVT1 och SVT2 sändas analogt. I övrigt får vidaresändning ske med digital teknik. Du som operatör får med andra ord själv bestämma om kanalerna SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen ska sändas analogt eller digitalt. Det finns dock ingen skyldighet för dig som operatör eller nätägare att ha analoga sändningar. I nät med enbart digitala sändingar är du därför endast skyldig att vidaresända kanalerna digitalt.

Tv-kanaler som omfattas

 • SVT1 (analogt och digitalt)
 • SVT2 (analogt och digitalt)
 • Barnkanalen/ SVT24 (digitalt)
 • Kunskapskanalen (digitalt)

Regionala sändningar i dessa kanaler ska sändas i det område de är avsedda för.

Lokala tv-kanaler i större kabelnät

Om nätet når fler än 100 bostäder ska även en lokal-tv-kanal vidaresändas om det finns en lokal kabelsändarorganisation med förordnande på orten. Exempel på en sådan kanal är Öppna kanalen.

Dessa nät omfattas inte

Villaägare - Operatören är inte skyldig att vidaresända till villor eller andra hushåll som har möjlighet att ta in marksändningar med egen antenn.

Rättigheter saknas - Vidaresändningsplikten gäller bara om operatören har fått rättigheter att sända de kanaler som omfattas.

Kostnader för dig som konsument

Kanaler som omfattas av vidaresändningsplikten ska distribueras till dig utan kostnad för själva mottagningen. Operatören har däremot rätt att ta en skälig service- och underhållsavgift för nätet.

Du behöver en digital-tv-box och ett programkort för att kunna ta emot digitala sändningar. Dessa inköp och kostnader måste du som boende själv stå för.

Om din nätoperatör inte vidaresänder

Om du anser att operatören inte uppfyller vidaresändningsplikten kan du göra en anmälan till Mediemyndigheten. Vi utreder frågan och kan förelägga operatören att vidaresända. Föreläggandet kan förenas med vite.

Dispens för nätoperatörer

Vi kan meddela undantag från skyldigheten att vidaresända om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl räknas tekniska eller ekonomiska hinder. Det kan vara mindre kabelnät eller i kabelnät med begränsat frekvensutrymme

I varje kommuns kabelnät finns möjlighet för mindre aktörer att sända program. Föreningar och andra organisationer kan ansöka hos Mediemyndigheten om att få bli en lokal kabelsändarorganisation. Som lokal kabelsändarorganisation får ni tillgång till en gratis kanal i kabelnätet inom en kommun.

Ni ansöker om ett förordnande att bli kabelsändarorganisation hos oss genom att fylla i e-tjänsten Ansökan om förordnande som lokal kabelsändarorganisation. 

Starta e-tjänst

Kriterier för att kunna bli lokal kabelsändarorganisation

För att kunna ansöka om ett förordnande som kabelsändarorganisation ställs en del krav som ni måste uppfylla:

 • Organisationen ska vara en juridisk person som har bildats för att sända tv lokalt i kabel.
 • Organisationen ska låta olika intressen och meningsriktningar komma till tals i verksamheten.
 • Utgångspunkten är att den ska vara öppen för alla som vill vara med och sända.

Vi tilldelar vanligtvis ett förordnande till en organisation. Men ett förordnande kan även tilldelas flera organisationer vilket innebär dessa måste dela på sändningstiden eller dela upp sändningsområdet.

Det här gäller när du fått ett förordnande

Ett förordnande innebär att ni har vissa skyldigheter.

 • Förordnandet gäller i högst tre år.
 • Förordnandet ger den lokala kabelsändarorganisationen rätt att disponera ett bestämt utrymme (högst en kanal) i varje kabelnät i en kommun.
 • Den som äger eller förfogar över ett kabelnät där tv-program vidaresänds till allmänheten måste erbjuda ett särskilt utrymme till kabelsändarorganisationens sändningar. Detta gäller om sändningarna når fler än 100 bostäder.
 • Nätoperatören får inte ta ut någon hyra för platsen i nätet. Övriga kostnader för sändningarna ska kabelsändarorganisationen stå för.

Marksänd tv

Marknätet är det traditionella sättet att ta emot tv-sändningar. Tv-signalen sänds ut via höga master på marken och fångas upp av din antenn på taket. Utrymmet i tv-signalen är begränsat vilket innebär att det finns många fler tv-kanaler än det finns utrymme i marknätet. Därför måste de som vill sända sin tv-kanal ansöka om tillstånd hos oss. Dessa sändningstillstånd kan man ansöka om vart sjätte år. När vi beslutar om vilka kanaler som får tillstånd tar vi bland annat hänsyn till att det ska finnas ett brett utbud och flera olika aktörer. Idag har 47 tv-kanaler tillstånd att sända i marknätet.

Även om det går att ta emot tv på flera andra sätt är marksänd tv fortfarande en viktig sändningsform som når i stort sett alla områden i landet.

I vårt tillståndsregister kan du se aktuella tillstånd för marksänd-tv och mer detaljerad information.

Nästa ansökningsperiod kommer preliminärt vara under 2025. Det kan dock hända att det uppstår ledigt frekvensutrymme under den nuvarande tillståndsperioden och då kan det bli aktuellt med en ny ansökningsomgång för att fylla utrymmet.

Sändningsutrymmet för tv-sändningar i marknätet är begränsat och därför krävs det ett tillstånd från oss. Vid en utlysning av lediga tillstånd kan programföretag som har de tekniska och ekonomiska förutsättningarna ansöka om tillstånd att sända tv i marknätet. Programföretagen ska också vara beredda på att samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor. Reglerna för tillståndsgivningen för marksänd tv och sökbar text-tv finns i Radio- och tv-lagen (RTL). När vi beslutar om tillstånd tar vi bland annat hänsyn till helheten i utbudet - det ska finnas något för alla smaker och av flera olika aktörer. Tillsammans med public service-kanalerna, som regeringen beslutar om, så skapas en mångfald i utbudet för den marksända tv:n.

Hur många kanaler som får plats i marknätet beror på flera faktorer, bland annat hur många som söker, om de söker för hd- eller sd-sändningar samt hur stort sändningsutrymme det finns att tillgå. Det är regeringen som beslutar om hur stort utrymmet är.

Detta vägs in i beslutsprocessen

I en ansökningsprocess kommer det vanligtvis in fler ansökningar än det finns lediga kanalplatser. I beslutsprocessen så behöver vi, förutom de ekonomiska och tekniska förutsättningarna, därför även väga in andra faktorer för att skapa en mångfald i utbudet.

 • Det finns en bred publik med olika smak. Utbudet av tv-kanaler ska därför vara brett och innehålla kanaler med blandade program samt nischkanaler.
 • Det ska finnas kanaler från flera av varandra oberoende programföretag.
 • Nationella, lokala och regionala kanaler ska få utrymme att sända i marknätet.

De nu gällande tillstånden trädde i kraft 1 april 2020 och löper till och med 31 december 2025. Vid den senaste ansökningsomgången så beslutade vi att ge ut 45 nationella och 1 regionalt tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet.

Beslut att sända marksänd tv (19-02700).pdf

Beslut att sända marksänd tv (20-04776).pdf

Beslut att sända marksänd tv (21-00415) och (21-00770).pdf

Beslut om överlåtelse (20-05816).pdf

Sändningstillstånd SVT och UR (2020-2025).pdf

Satellit-tv

Med satellit-tv menas att tv-signalen sänds ut via en satellit i rymden och tas emot av tittaren via en parabolantenn. Dessa sändningar behöver inget tillstånd av oss men vissa av dem ska registreras.

Programföretag ska registrera sin sändning om de är etablerade i Sverige och sänder ut via satellit och signalen kan tas emot i något EES-land (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområden)

Du registrerar sändningen kostnadsfritt i vår e-tjänst Registrering av tv-sändning.

Starta e-tjänst

I tjänsten ska du göra följande:

 • Registrera din sändning.
 • Ange beteckningen för sändningen.
 • Skicka in efterfrågade dokument som till exempel firmateckningsbevis för organisationer.

Tänk på att namnet på sändningen ska vara unikt och att om ni byter namn på sändningen så måste ni registrera ändringen hos oss. I e-tjänsten kan ni läsa mer om hur registreringen går till och vilka dokument som ska skickas in.

Tillfälliga tv-sändningar

En tillfällig tv-sändning är en sändning som pågår under en begränsad tid, upp till två veckor. Det kan till exempel handla om att sända en tävling eller händelse på en ort.  En tillfällig tv-sändning görs i marknätet som har ett begränsat utrymme och därför behövs ett tillstånd från oss. Förutom ett tillstånd behövs även ett frekvenstillstånd från Post- och telestyrelsen (PTS). 

Ansökan om att få tillstånd för tillfälliga tv-sändningar sker i två steg. 

 1. Du ansöker om tillfälligt tillstånd att få sända hos Mediemyndigheten.
  Ett tillfälligt sändningstillstånd från oss gäller upp till två veckor.
 2. Du ansöker om frekvenstillstånd hos PTS.

Det är PTS som avgör om det finns plats i marknätet och vilken kanalplats du i så fall får sända på. Eftersom utrymmet är begränsat så är det inte säkert det finns plats i nätet även om du har fått ett tillstånd från oss.

Så ansöker du om tillfälligt tillstånd

Du ansöker om tillstånd för tillfällig tv-sändning i vår e-tjänst Ansökan om tillfälligt tillstånd för tv. När du lämnar in din ansökan behöver du samtidigt skicka med vissa bilagor. Du ska dessutom registrera en ansvarig utgivare för sändningen.  Information och instruktioner hittar du i vår e-tjänst.

Starta e-tjänst

Så ansöker du om frekvenstillstånd

När du har fått tillstånd från oss måste du ansöka om att få använda en radiosändare, ett så kallat frekvenstillstånd, hos PTS. De beslutar om de tekniska förutsättningarna för att få sända, det vill säga sändarens placering, frekvens, effekt, antennhöjd och kanalplats.

Ansök om frekvenstillstånd på PTS webbplats

Webb-tv

Webb-tv är en tv-sändning som görs över internet, via till exempel en webbplats. I likhet med traditionellt sänd tablå-tv så är det sändaren som bestämmer när sändningen börjar och slutar. Det kan vara direktsändningar eller förinspelade program. 

En webbsändning kräver inget tillstånd från oss, men kan behöva registreras. 

Från den 1 januari 2023 gäller nya regler i yttrandefrihetsgrundlagen för webbsändningar. Endast traditionella massmedieföretag och de som har utgivningsbevis för databas ska registrera sina webbsändningar och utgivare hos oss. Med traditionella massmedieföretag avses här förlag som inte endast ger ut digitala produkter, tryckeri, nyhetsbyrå eller redaktion för periodisk skrift/radio/tv. 

Registreringsplikt för sändningar gäller även den som är en leverantör av medietjänster enligt radio- och tv-lagens definition, men för dessa ska inte längre en utgivare registreras. En leverantör av en medietjänst har det redaktionella ansvaret för valet av innehållet i en sändning och avgör hur innehållet struktureras.

Webb-tv: Sändaren bestämmer när sändningen börjar eller slutar. Liknar traditionell tablå-tv.

Play-tjänster (beställ-tv): Tittaren bestämmer själv vad och när den vill titta på något. Programmen väljs ur en katalog.

Du registrerar webbsändningen via vår e-tjänst Registrering av webb-tv-sändning. 

Starta e-tjänst

Play-tjänster

Play-tjänster (beställ-tv) är en nätverksbaserad tjänst som distribueras exempelvis via internet eller kabel-tv/iptv. Det är tittaren själv som väljer vad den ska se på och när den vill se ett program. Tjänsten riktar sig till en bred publik och utbudet av program i tjänsten är utvalt och katalogiserat. Play-tjänster kan till exempel vara en särskild del på en nyhetstidnings webbplats där rörliga klipp och program samlats eller en medietjänst med ett blandat utbud av serier och filmer.

Så definieras beställ-tv

Beställ-tv, eller play-tjänster, handlar i grunden om att det är tittaren som själv bestämmer när den vill se något. Play-tjänsten kan antingen vara gratis för användaren (video on demand, VOD) eller en betalversion av tjänsten (subscription on demand, SVOD). Tjänsten riktar sig till en bred publik och utbudet av program i tjänsten är utvalt och katalogiserat. Beställ-tv-tjänsterna kan vara separata tjänster som till exempel SVTPlay och HBO Nordic, men kan även vara särskilda delar av en webbplats, exempelvis Expressen TV.

1. Programmen erbjuds som en särskild tjänst

 • Din tjänst erbjuder program från en katalog av tv-program.
 • Tjänsten måste vara öppen för alla som vill ta del av den. En tjänst anses öppen även om det krävs betalning eller att man har en särskild uppkoppling. Om tjänsten bara är tillgänglig för ett begränsat antal mottagare, till exempel på ett intranät, räknas den inte som beställ-tv.
 • Det måste vara någon form av ekonomisk verksamhet i anslutning till tjänsten.
 • Den behöver däremot inte vara vinstdrivande eller reklamfinansierad för att betraktas som beställ-tv.
 • Du som leverantör av tjänsten ska också vara redaktionellt ansvarig för innehållet. Har användarna själva framställt innehållet anses inte tjänsten som beställ-tv.

2. Tjänsten liknar tv

Tjänsten måste innehålla tv-program, det vill säga program som huvudsakligen består av rörliga bilder, med eller utan ljud. Utmärkande för tv-program är att de sänds för att underhålla, utbilda eller informera. Exempel är film, dramaproduktioner, dokumentärer och nyhetsprogram.
Du som leverantör måste erbjuda tjänsten via ett elektroniskt kommunikationsnät och huvudsyftet ska vara att erbjuda tv-program.
Tjänster som endast har enstaka program som illustration till annat innehåll anses inte som beställ-tv.

3. Mottagaren bestämmer när tv-programmet ska börja

Det ska vara tittaren och inte du som leverantör som bestämmer när tv-programmet ska börja. Annars är det en vanlig tv-sändning och inte beställ-tv. 

4. Tjänsten är svensk

Du som leverantör måste vara etablerad i Sverige. Huvudkontoret ska finnas i Sverige och de redaktionella besluten ska fattas här. Om inte både huvudkontor och redaktion finns i Sverige, så är det avgörande var större delen av personalen arbetar.

Du registrerar din tjänst i vår e-tjänst Registrering av beställ-tv. Där fyller du i informationen som efterfrågas samt skickar med bilagorna.

Starta e-tjänst

Återlämning av digital utrustning avgiftsfritt

Den som tillhandahåller digitala tv-tjänster ska se till att slutanvändare i vissa fall avgiftsfritt kan lämna tillbaka digital tv-utrustning. Detta enligt en bestämmelse i den så kallade standardlagen som började gälla 3 juni 2022.

Enligt ett EU-direktiv bör den digitala tv-utrustning som ni tillhandahåller era slutanvändare vara interoperabel så att den, när det är lämpligt och tekniskt möjligt, kan återanvändas med andra tillhandahållare av digitala tv-tjänster. Av en bestämmelse i den så kallade standardlagen följer att den som tillhandahåller digitala tv-tjänster ska se till att slutanvändare avgiftsfritt kan lämna tillbaka digital tv-utrustning, om utrustningen inte kan användas med andra tillhandahållares digitala tv-tjänster. Med digital tv-utrustning avses framför allt digitalboxar.

Mediemyndigheten kan förelägga en näringsidkare som inte uppfyller skyldigheten att följa bestämmelsen i standardlagen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Om du vid byte av tv-leverantör upplever att digitalboxen inte kan användas med din nya leverantörs digitala tv-tjänster, och din tidigare leverantör inte låter dig returnera boxen kostnadsfritt, kan du göra en anmälan till Mediemyndigheten. Den som tillhandahåller digitala tv-tjänster ska nämligen se till att slutanvändare avgiftsfritt kan lämna tillbaka digital tv-utrustning, om utrustningen inte kan användas med andra tillhandahållares digitala tv-tjänster.

Anmälan görs till registrator@mediemyndigheten.se, skriv gärna ”Retur av digital tv-utrustning” i ämnesraden. Vi utreder frågan och kan förelägga leverantören att uppfylla sin skyldighet.