Mediemyndigheten

Övergångsstöd

Ett team jobbar i ett kontor

Övergångsstödets syfte är att underlätta övergången för de dagstidningar som haft driftsstöd enligt presstödsförordningen (1990:524) under 2023. Övergångsstöd kommer att kunna lämnas som längst till och med 2028 innan det nya mediestödet helt ersätter tidigare stödformer.

Övergångsstödet får användas till kostnader som är knutna till utgivningen av den dagstidning som stödet har beviljats för.

Övergångsstöd får lämnas för dagstidningar som uppnår de allmänna förutsättningarna för mediestöd och som:

  • beviljats driftsstöd under 2023 enligt presstödsförordningen (1990:524) och
  • inte beviljas redaktionsstöd eller som beviljas redaktionsstöd med ett belopp som understiger det genomsnittliga driftsstöd som dagstidningen fått under perioden 2021–2023.

Utöver de handlingar som behövs för att visa att mediet uppfyller de allmänna förutsättningarna behöver ni bifoga följande om ni söker övergångsstöd:

  • Kostnadsblankett med uppgift om rörelsekostnaderna för utgivningen
  • Rapport från en oberoende kvalificerad revisor

Storleken på övergångsstödet beräknas utifrån det antal år som mediet haft driftsstöd mellan 2019 - 2023 och den genomsnittliga summan som mediet fått i driftsstöd under åren 2021–2023.

  1. För dagstidningar som inte beviljas redaktionsstöd får övergångsstöd lämnas med högst en andel av dagstidningens genomsnittliga driftsstöd de år som sådant stöd har lämnats enligt presstödsförordningen (1990:524) under 2021–2023.
  2. För dagstidningar som beviljas redaktionsstöd får övergångsstöd lämnas med högst en andel av skillnaden mellan redaktionsstödet och det genomsnittliga driftsstödet.

Övergångsstöd får lämnas under högst en period som motsvarar det antal år som dagstidningen har fått driftsstöd under perioden 2019–2023 och med högst följande andelar:

Klicka i bildens högra hörn för att förstora.

Dekorativ bild tabell

I ansökan ska ni ange hur många av åren mellan 2019–2023 som mediet haft driftsstöd och det genomsnittliga driftsstödet under åren 2021–2023. Som stöd till ansökan har myndigheten sammanställt driftsstöd 2021–2023 och beräknat det genomsnittliga driftsstödet för samtliga medier som senast 2023 beviljades stöd i listan Sammanställning driftsstöd 2021–2023.

Om summorna stämmer behöver ni inte göra någonting. Om ni anser att summorna och beräkningen inte stämmer så kan ni kontakta myndigheten via nyttmediestod@mediemyndigheten.se. Ange tydligt vilken titel och uppgift det gäller, samt vad ni anser är fel.