Mediemyndigheten

Redovisning av stöd

Medier som har tagit emot stöd ska redovisa hur det har använts. Här finns de blanketter som ska användas vid redovisning av de olika stödformerna.

Driftsstöd

Redovisning av driftsstöd ska lämnas in senast den 26 april 2024. Den ekonomiska redovisningen ska styrkas av en kvalificerad revisor, en mall för detta finns i blanketten. Nedan finns anvisningar och den blankett som ska fyllas i och skickas till bidragsredovisning@mediemyndigheten.se. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.

Stöd för lokal journalistik

Om ni beviljas stöd för lokal journalistik ska ni också redovisa hur stödet har använts, vilka resultat som uppnåtts, samt hur handlingsplanen för tillgänglighet har uppfyllts. Redovisning av stöd för 2023 ska lämnas in senast den 30 april 2024. Den ekonomiska redovisningen ska styrkas av en kvalificerad revisor. Nedan finns den blankett som ska fyllas i och skickas till bidragsredovisning@mediemyndigheten.se. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.

Om ett medium har beviljats stöd över flera år ska delredovisningar för respektive år som stödet har beviljats för lämnas in. Brister i redovisningen kan leda till återbetalningsskyldighet och att beviljat stöd krävs åter.

Stöd för tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post

Redovisning av stöd för viss tidnignsdistribution ska lämnas in senast den 30 april 2024. I redovisningen ska det framgå hur stödet har använts och vilka kostnader som det har täckt. Det ska även intygas av en kvalificerad revisor. Nedan finns den blankett som ska fyllas i och skickas till bidragsredovisning@mediemyndigheten.se. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.

Innovations- och utvecklingsstöd

Om ni har beviljas innovations- och utvecklingsstöd ska ni också redovisa hur stödet har använts, vilka resultat som uppnåtts, samt hur handlingsplanen för tillgänglighet har uppfyllts. Datum för delredovisning och slutredovisning framgår av ert beslut. Skicka redovisningen till bidragsredovisning@mediemyndigheten.se. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.