Mediemyndigheten

Regler för stöd till medier

Mediestöd och stöd för viss tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post regleras av olika regelverk. Här listar vi de olika regelverken som gäller för de olika stöden.

Allmänt nyhetsmedium - Endast juridiska personer som ger ut allmänna nyhetsmedier kan få mediestöd. För att ses som ett allmänt nyhetsmedium ska mediet ha till sin primära uppgift att fortlöpande bedriva relevant nyhetsbevakning. Det redaktionella innehållet ska ha en sådan omfattning att det är av betydelse för bevakningsområdet. Det redaktionella innehållet ska bestå av allsidig nyhetsförmedling med ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden.

Med relevant nyhetsförmedling avses att inhämta, producera och sprida information som är aktuell och av betydelse för bevakningsområdet.

Med granskning av för demokratin grundläggande skeenden avses att mediet bevakar, undersöker och analyserar händelser och processer som är av betydelse för bevakningsområdet eller målgruppen.

Mediets redaktionella innehåll måste uppnå vissa krav på omfattning för att uppfattas som ett allmänt nyhetsmedium. Med redaktionellt innehåll avses innehåll som inte är annonser eller kringtjänster och arkiv. Beroende på om det är ett tryckt eller digitalt medium som ni söker stöd för så ser kriterierna olika ut.

För tryckt och digital text ska det redaktionella innehållet vara minst:

  • 1 000 spaltmeter mätt i 38 mm spaltbredd per kalenderår

För digitala medier ska innehållet vara minst:

  • 2 250 000 tecken. En bild i digitala medier räknas som 300 tecken. För ljud och rörlig bild ska det redaktionella innehållet vara minst 2 700 minuter per kalenderår.

Innehållet ska fördelas jämnt mellan de utgåvor som mediet kommer ut med. Kringtjänster och arkiv får inte vara en så stor del av innehållet att det inte längre uppfattas som ett nyhetsmedium.

Mediet ska  ha en publicistisk verksamhet som inte väsentligt verkar mot grunderna för det demokratiska styrelseskicket eller väsentligt är i konflikt med respekten för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet, värdighet och personliga integritet.

Andel redaktionellt innehåll – Mediets redaktionella innehåll ska utgöra en väsentlig del av mediets hela innehåll. Enligt förordningen om mediestöd avses med ”väsentlig del” 45 procent.

Exklusivt och egenproducerat innehåll - Det exklusiva, egenproducerade redaktionella innehållet ska utgöra en väsentlig del, det vill säga 45 procent, av mediets hela redaktionella innehåll. Av det exklusiva egenproducerade innehållet ska en övervägande del utgöras av nyhetsförmedling och granskning.

Allmänt tillgängligt - Mediet behöver vara tillgängligt för alla att ta del av. Det innebär att det inte får vara låst endast för olika grupper av människor, till exempelbaserat på yrkesgrupp. Det betyder dock inget hinder för betalväggar eller prenumerationskrav.

Egen titel, huvudprodukt och självständiga redaktionella resurser - Mediestöd får lämnas för medier med en egen titel och en huvudprodukt. Huvudprodukten ska självständigt uppfylla kraven som ställs på det redaktionella innehållet samt regelbundenhet. För de allmänna nyhetsmedier som mäter antal regelbundna användare genom en tryckt eller digital produkt (och alltså inte en prenumererad kombination) ska huvudprodukten också självständigt uppfylla kravet på användarförankring.

Med självständiga redaktionella resurser menas att mediet ska vara redaktionellt självständigt från från andra medier. Den redaktionella ledningen ska ha eget handlingsutrymme kring redaktionella beslut och ansvar för det redaktionella innehållet. Om mediet inte har självständiga redaktionella resurser utan delar dessa med ett annat medium kan dessa bägge medier, trots att de har olika titlar, komma att anses som ett och samma medium. Detta är vanligt till exempel i fråga om så kallade editioner.

Ansvarig utgivare – Mediet ska ha en ansvarig utgivare enligt Tryckfrihetsförordningen eller Yttrandefrihetsgrundlagen. Den sökande ska därför bifoga utgivningsbevis för periodisk skrift eller databas. Programföretag ska bifoga utdrag från Mediemyndighetens register över utgivare eller motsvarande uppgift från ett eget register.

Tillgängligheten till det redaktionella innehållet - En förutsättning för att beviljas stöd är att mediet aktivt arbetar för att tillgängligheten till det redaktionella innehållet ska förbättras för personer med funktionsnedsättning. En utgångspunkt bör vara att universell utformning eftersträvas så långt möjligt, det vill säga utformning för att i största möjliga utsträckning kunna användas av alla utan behov av anpassning eller specialutformning. Arbetet med tillgänglighet i digital publicering ska utgå från gällande standarder.

Det allmänna nyhetsmediets storlek samt ekonomiska och tekniska förutsättningar ska beaktas vid bedömningen om kravet är uppfyllt.

Svensk målgrupp - Mediet ska ha en svensk målgrupp. Det innebär att mediet ska rikta sig till en målgrupp som befinner sig i Sverige.

Hög regelbundenhet – Ett medium anses ha hög regelbundenhet om det publiceras eller sänds minst 45 gånger per år.

Användarförankring – Ett medium ska anses ha god användarförankring för att få mediestöd. Användarförankringen baseras på antalet regelbundna användare eller betalande prenumeranter. Kravet på användarförankring ser olika ut beroende på olika omständigheter, nedan finns en sammanställning:

  • God användarförankring innebär minst 3 000 regelbundna användare eller 1 500 betalande prenumeranter
  • För medier med bevakningsområden med färre än 20 000 invånare motsvarar minst 15 procent av invånarna god användarförankring, men antalet får som lägst vara 1 500 personer
  • För lågfrekventa dagstidningar med driftsstöd 2023 och som söker övergångsstöd så avses med god användarförankring 1 500 regelbundna användare
  • För medier riktade till nationella minoriteter innebär tillräcklig användarförankring 750 regelbundna användare