Mediemyndigheten

Konsument

Här hittar du information om olika tillgänglighetstjänster och vad du som konsument kan förvänta dig av olika kanaler och play-tjänster när det gäller att tillgängliggöra innehåll i radio och tv.

Tillgänglighetskrav

Det finns idag vissa krav på att tv-sändningar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Däremot finns inte några krav på att tillgängliggöra radio genom tillgänglighetstjänster, till exempel att texta eller tolka radioprogram. 

När det gäller tv-program från public serviceföretagen Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) är det regeringen som beslutar om omfattningen av tillgänglighetskraven. SVT och UR ska tillgängliggöra program enligt vissa kvoter för textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text.

Omfattningen av tillgänglighetskraven för övriga svenska programföretag beslutas av Mediemyndigheten. Myndighetens krav gäller tv-kanaler som sänds från Sverige. 

För flera kanaler och play-tjänster gäller särskilda krav på tillgänglighet: 

  • TV3
  • TV4
  • TV6
  • Sjuan
  • TV8
  • TV10
  • TV12
  • TV4 Play
  • Viaplay
  • HBO Max (Norden)

För övriga kanaler som sänds från Sverige gäller inga kvoter som innebär att exempelvis en viss andel av sändningarna måste textas. Däremot finns en skyldighet att främja tillgängligheten av program på svenska för personer med funktionsnedsättning.

Olika instanser följer upp hur tillgänglighetskraven uppfylls. Granskningsnämnden för radio och tv följer upp hur SVT och UR uppfyller sina krav. Mediemyndigheten granskar övriga tv-kanaler som sänds från Sverige. 

Myndigheten och granskningsnämnden prövar vanligtvis inte hur varje enskilt program uppfyller kraven. Istället görs årliga uppföljningar av hur kraven efterlevs.

Så hittar du tillgänglighetstjänster

Flera kanaler använder liknande symboler för tillgänglighetstjänster. Dessa symboler används i tidningstablåer, på webben och i tv-rutan för att visa vilken tillgänglighetstjänst som används.

Program tolkas till teckenspråk samtidigt som de visas. Teckentolken syns kan till exempel synas i en egen mindre bild i programbilden.

Symbol teckenspråkstolkning

Symbol teckenspråkstolkning

Symbolen för teckenspråkstolkning. Symbolen är framtagen av Svenska Institutet för Standarder (SIS) och ingår i standarden SS 30600:2015.

Om du har en synnedsättning kan du ta del av program med hjälp av syntolkning. Tjänsten innebär att en berättarröst beskriver scener, gester och miner och förklarar sådant som inte är tydligt genom dialogen. 

Symbol syntolkning

Symbol syntolkning

Symbolen för syntolkning. Symbolen är framtagen av Svenska Institutet för Standarder (SIS) och ingår i standarden SS 30600:2015.

En textremsa syns i bild och är synkad med det som sägs i bild. När textning finns så hittar du den i regel på text-tv-sidan 199, detta gäller för flera kanaler som till exempel SVT, TV4, TV3 och Kanal 5.

SVT textar alla sina lokala nyhetssändningar i SVT Play. Textningen är automatiskt genererad (den är inte bearbetad av en människa) och publiceras några minuter efter själva tv-sändningen. Den är valbar via en ikon i spelaren.

Symbol textning

Symbol textning

Symbolen för textning. Symbolen är framtagen av SVT.

För dig dom har nedsatt syn eller läsförmåga finns tjänsten uppläst text. Det är en teknisk tjänst där en syntetisk röst läser upp översättningstexten samtidigt med textningen i bild. För att få hjälp med att starta uppläst text på din tv bör du kontakta din tv-operatör och berätta vilken tv och fjärrkontroll du har. Inställningarna kan vara lite olika.

Symbol uppläst text

Symbol uppläst text

Symbolen för uppläst text. Symbolen är framtagen av Svenska Institutet för Standarder (SIS) och ingår i standarden SS 30600:2015.

Här hittar du tillgängliggjorda program

Flera play-tjänster tillgängliggör delar av sitt innehåll. På SVT Play och UR Play finns alla program på teckenspråk eller med teckenspråkstolkning, samt alla syntolkade program, samlade i särskilda kategorier för teckenspråk respektive syntolkning. På TV4 Play (under TV4-Tolken) finns ett urval av TV4:s program syn- och teckenspråkstolkade.

Frågor och svar om tillgänglighet

Vi får ibland en del frågor om tillgängliga radio- och tv-sändningar och vad du som konsument kan förvänta dig. På den här sidan besvarar vi några av de vanligaste frågorna.

Public serviceföretagen Sveriges Radio AB (SR) och UR ska enligt sina sändningstillstånd anpassa innehållet i sina sändningar för personer med funktionsnedsättning. SR och UR ska prioritera god hörbarhet, bland annat genom att ta hänsyn till att bakgrundsljud kraftigt kan försämra möjligheten för personer med hörselnedsättning att ta del av utbudet. Public serviceföretagen ska också producera program för särskilda målgrupper. Tillgängligheten till program för barn och unga ska prioriteras. Däremot finns inte några krav på att tillgängliggöra radio genom tillgänglighetstjänster, till exempel att texta eller tolka radioprogram.  

De som har tillstånd  att sända digital kommersiell radio har ett allmänt villkor om att de genom utformningen av sändningarna ska främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. För övriga radiokanaler och podcasts finns inga tillgänglighetskrav.

Bakgrundsljud kan göra det svårt att höra vad som sägs i program – vad har programföretagen för skyldigheter när det gäller hörbarheten i radio och tv?

Public serviceföretagen SR, SVT och UR ska enligt sina sändningstillstånd prioritera god hörbarhet, bland annat genom att ta hänsyn till att bakgrundsljud kan försämra möjligheten för personer med hörselnedsättning att ta del av utbudet. Granskningsnämnden för radio och tv bedömer årligen hur bolagen har uppfyllt villkoret att prioritera god hörbarhet. Bolagen beskriver sitt hörbarhetsarbete i den årliga redovisningen.

TV4 AB, Axess Publishing AB och Aftonbladet Hierta AB har tillstånd att sända tv i marknätet och ska enligt tillståndvillkoren främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radio- och tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128). Rekommendationen talar om hur programföretagen kan mäta och normalisera ljudnivån efter ett medelvärde istället för ett maxvärde.

De som har tillstånd  att sända digital kommersiell radio har ett allmänt villkor om att de genom utformningen av sändningarna ska främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Kontaktpunkt - för dig som har frågor eller klagomål om tillgänglighet

Om du inte hittar svar på din fråga, eller vill lämna ett klagomål gällande tillgängligheten till radio eller tv, kan du beskriva din fråga eller ditt klagomål och skicka in till oss via vår Kontaktpunkts formulär.

Inkomna klagomål betraktar vi som tips som vi tacksamt tar emot då de kan ge oss värdefull kunskap i vårt arbete för att följa och förbättra tillgängligheten i radio eller tv. Vi kan inte hantera eller lösa problem med till exempel teknisk utrustning och bristande tillgänglighet i enskilda fall.

Observera att om ditt klagomål gäller tillgängliggörandet i eller av ett särskilt program så kan det istället anmälas via vår e-tjänst för programanmälningar (länk till hur du gör en anmälan finns under artikeln). Vanligtvis prövas inte hur varje enskilt program uppfyller de tillgänglighetskrav som finns. Istället görs årliga uppföljningar av hur kraven efterlevs. 

Det kan vara bra att du också vänder dig direkt till det aktuella företaget med klagomål eller synpunkter gällande tillgängligheten. Det är det aktuella företaget – och inte vi – som har direkt möjlighet att påverka tillgängligheten till det som tillhandahålls av företaget.

Öppna kontaktformuläret