Mediemyndigheten

Utökat redaktionsstöd

Flera personer står runt ett skrivbord som pratar tagen framifrånn

Det utökade redaktionsstödet får lämnas för två typer av insatser. Dels får stödet lämnas för insatser i områden med svag journalistisk bevakning, dels för insatser på något eller några av de nationella minoritetsspråken.

Huvudregeln är att utökat redaktionsstöd endast får lämnas till allmänna nyhetsmedier som uppfyller de särskilda förutsättningarna för allmänt redaktionsstöd. Det innebär bland annat att mediet ska visa att det har behov av ekonomiskt stöd för den redaktionella verksamheten. Undantag från detta krav kan göras för insatser inom det utökade redaktionsstödet om det finns särskilda skäl. 

Mediestödsnämnden ska vid prioriteringen av utökat redaktionsstöd för områden med svag bevakning göra en bedömning av:

  • mediets journalistiska bidrag till områden med svag eller ingen bevakning,
  • mediets förutsättningar till långsiktig journalistisk verksamhet,
  • omfattningen av den journalistiska bevakningen i området samt
  • stödets geografiska spridning.

Mediestödsnämnden ska särskilt beakta om mediet har en lokal närvaro, till exempel genom en fast reporter som bevakar området eller genom en redaktion i området.

Om ni ska söka stöd för en insats på ett annat språk än svenska är det något av de nationella minoritetsspråken som stöd kan beviljas för. Dessa är:

  • Finska
  • Jiddisch
  • Meänkieli
  • Romani chib
  • Samiska

Insatsens redaktionella innehåll ska till minst 25 procent vara på något av de nationella minoritetsspråken.

Mediestödsnämnden ska vid prioritering av utökat redaktionsstöd för insatser på något eller några av de nationella minoritetsspråken ta hänsyn till mediets förankring i bevakningsområdet eller hos målgruppen.

Utöver de handlingar som behövs för att visa att de allmänna förutsättningarna för mediestöd är uppfyllda behöver ni i ansökan beskriva den eller de insatser som ni söker stöd för.

Stöd får lämnas med upp till 600 000 kronor per insats och år. Om en insats avser redaktionellt innehåll på minst två av de nationella minoritetsspråken kan stöd lämnas med upp till 800 000 kronor.