Mediemyndigheten

Ungar & medier

Barn i ett mörk rum, kollar koncentrerat på en skärm

Foto: Anders Andersson, Scandinav

Ungar & medier är landets största undersökning av barns och ungas medievanor och har genomförts vartannat år sedan starten 2005.

Ungar & medier 2023: Läsandet ökar, spelandet minskar

Läsandet av böcker ökar, datorspelandet minskar, den upplevda utsattheten på nätet planar ut. Här kan du ladda ner och läsa 2023 års upplaga av ”Ungar & medier”-undersökningen, som också innefattar ”Småungar & medier” samt "Föräldrar & medier". Dessa rapporter utgör Sveriges största statistiska undersökning av barns och ungas medievanor.

I denna rapport presenteras analyser av självskattade svar från barn och unga i åldern 9–18 år, baserade på en enkätinsamling hösten/vintern 2022. Resultaten gäller ibland hela åldersspannet 9–18 år, ibland fördelas de på åldersgrupperna 9–12 år, 13–16 år och 17–18 år.

Ladda ned rapport Ungar & Medier 2023 

Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper, vilka i löpande text omnämns som 0–1, 2–4 samt 5–8 år.

Underlaget för rapporten består av enkäter som besvarats av föräldrar och vårdnadshavare under hösten/vintern 2022.

Ladda ner rapport Småungar & medier 2023

Föräldrar & medier 2023 redovisar resultaten från undersökningen av vårdnadshavares attityder till och åsikter om olika aspekter av barns medieanvändning.

De data som redovisas här består av svar på de frågor som ställdes hösten/vintern 2022 till vårdnadshavare till barn mellan 0 och 18 år.
 
Ladda ned rapport Föräldrar & Medier 2023 - 3.8 MB

I denna sammanfattning presenteras de huvudsakliga resultaten i undersökningen bland barn och ungdomar i åldern 9–18 år hösten 2022. Resultaten redovisas ibland för alla åldrar och ibland fördelat på de tre åldersgrupperna 9–12 år, 13–16 år och 17–18 år.

Ungar och medier 2023_Sammanfattning.pdf

Småungar & medier 2023 är en av tre delrapporter som Statens medieråd publicerade hösten 2023 inom ramarna för rapportserien Ungar & medier.

Småungar och medier 2023_Sammanfattning.pdf

Följ barns och ungas medievanor över tid

I serien Ungar & medier har barns och ungas medievanor och attityder kring medier studerats sedan 2005. Här hittar du alla undersökningar som genomförts i serien Ungar & medier.