Mediemyndigheten

Regler för tillgänglighet i medier

Tv-program och play-tjänster (beställ-tv) ska tillgängliggöras för personer med funktionsnedsättning i olika omfattning. De krav som Mediemyndigheten har beslutat om gäller från och med 1 september 2023. Kraven delas in i särskilda krav och främjandekrav.

Från den första september 2023 ställs nya krav på tillgänglighet. Här kommer en sammanfattning

 • Kraven omfattar linjära tv-tjänster och play-tjänster.
 • Besluten gäller från och med den 1 september 2023 till och med den 31 augusti 2026.
 • Kraven ska uppfyllas under följande tre perioder:
  1 september 2023–31 augusti 2024 (period 1)
  1 september 2024–31 augusti 2025 (period 2)
  1 september 2025–31 augusti 2026 (period 3).
 • Efter varje period ska leverantören redovisa hur kraven har uppfyllts samt bifoga en handlingsplan med redogörelse för hur tillgängligheten till tjänsten ska öka.
 • Linjära tv-tjänster och play-tjänster som riktar sig till en svensk publik och har en tittartidsandel på en procent eller mer omfattas av särskilda krav. Kraven ställs utifrån kvoter beräknat på andel av sändningstiden i en programtjänst när det gäller linjära tv-tjänster och utifrån antal program när det gäller play-tjänster.
 • Tjänster med lägre tittartidsandel än en procent omfattas av ett generellt krav på att främja tillgänglighet till linjära tv-tjänster och play-tjänst.
 • Främjandekravet gäller även i vissa fall när sändningarna utgår från Sverige men riktar sig till andra EES-länder.

Mediemyndigheten beslutar om vilka krav som ska ställas på programföretag att tillgängliggöra tv-sändningar och play-tjänster. Vi ställer dock inte krav på public serviceföretagen - deras krav beslutas av regeringen. Kraven omfattar program på svenska och som riktar sig till en svensk publik. Om programmen riktar sig till andra länder inom Europa ställs även vissa krav på andra språk än svenska. Som programföretag omfattas ni av antingen särskilda krav eller främjandekrav.

Årlig prövning

Myndigheten prövar årligen om ytterligare kanaler ska omfattas av kraven, men även om kravnivån ska ändras för kanaler som redan omfattas.

Särskilda krav

Linjära tv-tjänster och play-tjänster som riktar sig till en svensk publik och har en tittartidsandel på en procent eller mer omfattas av särskilda krav.

Direktsändningar av sport (matcher och tävlingar) eller reprissändningar av sådan sport omfattas inte av de kvantitativa kraven om det saknas tekniska eller praktiska förutsättningar att göra dessa sändningar tillgängliga. Leverantören ska i sådana fall verka för att göra sändningarna tillgängliga. I den årliga redovisningen ska leverantören redovisa varför det inte varit praktiskt eller tekniskt möjligt och redovisa på vilket sätt leverantören verkar för att göra sändningarna tillgängliga. 

Följande kanaler och play-tjänster omfattas av särskilda krav på tillgänglighet för innehåll som visas.

 • TV3
 • TV4
 • TV6
 • Sjuan
 • TV8
 • TV10
 • TV12
 • TV4 Play
 • Viaplay.se
 • HBO Max (Norden)

Teknik Omfattning i procent* Hur och var kraven ska uppfyllas
Textning av förinspelade program 100 Kravet ska uppfyllas på samtliga plattformar där tv-tjänsten distribueras.
Textning av direktsända program 60 (period 1), 60 (period 2), 65 (period 3) Kravet ska uppfyllas på samtliga plattformar där tv-tjänsten distribueras.
Teckenspråkstolkning

10

Tolkningen ska göras på någon av plattformarna där tv-tjänsten distribueras eller i beställ-tv samtidigt som programmet sänds linjärt.
Syntolkning 10 Tolkningen ska göras på någon av plattformarna där tv-tjänsten distribueras eller i beställ-tv/separat ljudspår samtidigt som programmet sänds linjärt.
Uppläst text

TV4 AB - 20

Viaplay Group- 5 (period 1), 7 (period 2), 10 (period 3)

Kravet ska uppfyllas på samtliga plattformar där tv-tjänsten distribueras.

Kravet kan även uppfyllas genom att uppläst text tillhandahålls som ett separat ljudspår samtidigt som programmet sänds linjärt.

* För textning och tolkning beräknas andelen av sändningstiden för program på svenska. För uppläst text beräknas andelen av sändningstiden för program på andra språk med svensk översättningstext.

Textning

Samtliga program på svenska som publiceras i beställ-tv-tjänsten under beslutsperioden ska textas. Kravet omfattar inte direktsändningar på internet eller direktsändningar av sport som sedan tillhandahålls i beställ-tv-tjänsten om de av tekniska eller praktiska skäl inte går att göra tillgängliga. Viaplay behöver inte texta program på svenska som riktar sig till barn upp till sex år.

Syntolkning och teckenspråkstolkning

TV4 AB och Viaplay får själv avgöra om kraven på tolkning ska uppfyllas i den linjära tv-tjänsten eller genom att tolkningen tillhandahålls i TV4 Play/Viaplay.se samtidigt som programmet sänds linjärt.

Har ett program tolkats i en sådan linjär tv-tjänst ska det också göras tillgängligt på motsvarande sätt i TV4 Play och Viaplay.se om programmet också tillhandahålls där. Kravet för syntolkning får uppfyllas genom att tjänsten tillhandahålls som ett ljudspår i en separat enhet såsom mobiltelefon eller läsplatta.

Uppläst text

Antalet program med svensk översättningstext som görs tillgängliga genom uppläst text ska årligen öka under beslutsperioden, om inte särskilda skäl föreligger. Utgångspunkt ska för period 1 vara det som gjordes tillgängligt i TV4 Play/Viaplay.se under perioden 1 september 2022–31 augusti 2023. Antalet program som görs tillgängliga genom uppläst text ska därefter öka under period 2 respektive 3. Tekniken får även tillhandahålls som ett ljudspår i en separat enhet såsom mobiltelefon eller läsplatta.

Textning

Samtliga program på svenska som publiceras i beställ-tv-tjänsten HBO Max Norden under beslutsperioden ska textas. Kravet omfattar inte direktsändningar på internet eller direktsändningar av sport som sedan tillhandahålls i beställ-tv-tjänsten om de av tekniska eller praktiska skäl inte går att göra tillgängliga. HBO Max (Norden) behöver inte texta program på svenska som riktar sig till barn upp till sex år.

Syntolkning och teckenspråkstolknin

Antalet program som syn- respektive teckenspråkstolkas ska årligen öka under beslutsperioden, om inte särskilda skäl föreligger. Utgångspunkt ska för period 1 vara det som gjordes tillgängligt i HBO Max (Norden) under perioden 1 september 2022–31 augusti 2023. Antalet syn- respektive teckenspråkstolkade program ska därefter öka under period 2 respektive 3. Kravet för syntolkning får uppfyllas genom att tjänsten tillhandahålls som ett ljudspår i en separat enhet såsom mobiltelefon eller läsplatta.

Uppläst text

Antalet program med svensk översättningstext som görs tillgängliga genom uppläst text ska årligen öka under beslutsperioden på samma sätt som gäller för TV4 Play och Viaplay.se.

Skyldigheten att göra program tillgängliga behöver inte uppfyllas till den del kostnaderna för tillgängliggörandet överstiger en procent av nettoomsättningen för respektive tjänst. För perioderna ska nettoomsättningen beräknas på föregående kalenderår.

Främjandekrav

Programföretag vars kanaler omfattas av den lägre kravnivån har en skyldighet att främja tillgängligheten till sina tv-sändningar och play-tjänster på svenska för personer med funktionsnedsättning.

Främjandekravet gäller svenska företag som sänder tv-program och har play-tjänster på svenska. Men främjandekravet kan även gälla tjänster riktade till andra EES-länder. Kravet gäller om båda följande kriterier uppfylls:

 • Den sändande leverantören är etablerad i Sverige eller använder svensk satellitkapacitet och därför lyder under svensk lag.
 • Innehållet är på ett officiellt språk för det land sändningarna vänder sig till.

Ett främjande innebär inte att alla program som sänds måste tillgängliggöras, utan det är programföretagen själva som får avgöra omfattningen och vilken eller vilka av tillgänglighetsteknikerna som ska användas. Under året ska i vart fall några program tillgängliggöras. Det kan till exempel innebära att några program på svenska sänds textade varje år.

Leverantörer av medietjänster ska, under förutsättning att det är tekniskt möjligt, främja tillgängligheten till sina program på svenska genom att använda någon eller några av teknikerna textning, teckenspråkstolkning och syntolkning. Kravet på främjande kan även uppfyllas genom att tekniken uppläst text erbjuds för program på andra språk med svensk översättningstext.

Leverantörerna får själv avgöra vilken eller vilka av teknikerna som ska användas men åtminstone några program ska göras tillgängliga med någon av teknikerna under varje period. Tillgänggörandet av program ska öka för varje period. Distribueras den linjära programtjänsten på flera olika plattformar, får leverantören avgöra på vilken eller vilka plattformar som programmen ska göras tillgängliga.

Krav på public serviceföretagen

SVT och UR ska tillgängliggöra program genom textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text. Omfattningen av kraven beslutas inte utav oss utan av regeringen.

Meddelanden av vikt för allmänheten

Sedan den 1 december 2020 gäller en ny bestämmelse i radio- och tv-lagen som innebär att en leverantör av medietjänster, som på begäran av en myndighet sänder meddelanden som är av vikt för allmänheten i tv, är skyldig att så snart det är möjligt utforma meddelandena så att de är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att meddelandena ska göras tillgängliga genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Skyldigheten gäller för SVT och även för övriga svenska programföretag med tillstånd att sända tv i marknätet, som har villkor om att sända s.k. viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i sina sändningstillstånd. Det finns ingen motsvarande skyldighet att göra meddelanden som är av vikt för allmänheten som sänds i radio tillgängliga.