Mediemyndigheten

Om medie- och informationskunnighet (MIK)

Ett demokratiskt samhälle bygger på välinformerade, reflekterande och medvetna medborgare. Därför är medie- och informationskunnighet (MIK) en central del av Mediemyndighetens uppdrag.  

När allt mer offentlig debatt och kommunikation sker digitalt är medie- och informationskunnighet väsentligt för att kunna navigera i vardagslivet och vara en medveten medieanvändare. 

Medie- och informationskunnighet är en nyckelkompetens för alla – oavsett ålder. Dels för att klara av skola och arbete, dels för att kunna tillvarata sina rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare men också för att följa med i nyheter och andra omvärldshändelser samt för att hitta information till både nytta och nöje. 

Mer än bara källkritik 

Medie- och informationskunnighet omfattar kunskaper och förmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda åsikter och göra sin röst hörd. 

Medie- och informationskunnighet handlar om att förstå mediernas roll i samhället, kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt att kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier och sammanhang. 

Begreppet har ofta kommit att likställas med källkritik och källtillit, men är betydligt bredare än så. Det är ett område i utveckling, eftersom teknik och medieanvändning ständigt förändras. 

Hur arbetar Mediemyndigheten med medie- och informationskunnighet? 

Mediemyndigheten har i uppgift att verka för medie- och informationskunnighet och samordna det nationella arbetet. Myndigheten  koordinerar det nationella nätverket MIK Sverige, förvaltar MIK Sveriges kunskapsbank  samt kartlägger det MIK-främjande arbete som genomförs i Sverige. Inom verksamheten med MIK följer vi det arbete som genomförs av bland andra myndigheter, skolväsendet, biblioteken samt folkbildningen för att stärka befolkningens medie- och informationskunnighet. 

MIK Sveriges kunskapsbank 

Myndigheten förvaltar MIK Sveriges kunskapsbank, en plattform för delning av kunskap och resurser inom medie- och informationskunnighet. Kunskapsbanken är  en söktjänst som samlar resurser från anslutna medlemmar i nätverket MIK Sverige. Här hittar du allt från pedagogiska verktyg för skola och folkbildning till vetenskapliga rapporter och metodstöd för praktiskt arbete. MIK Sveriges kunskapsbank lanseras på egen domän 2024.

Här hittar du MIK Sveriges kunskapsbank

Nätverket MIK Sverige 

Det nationella nätverket MIK Sverige etablerades 2020 och består i nuläget av 24 medlemmar, myndigheter och andra statliga aktörer samt nationella organisationer. Syftet i nätverket är att samverka och effektivisera arbetet inom området till gagn för medie- och informationskunnigheten i befolkningen.

Kartläggningen av MIK i Sverige syftar till att informera om de förutsättningar som finns för en människa i Sverige att – genom livet – utveckla eller bli stärkt i sin medie- och informationskunnighet.

Myndighetens kartläggning belyser var och hur ett MIK-främjande arbete sker på nationell och regional nivå i Sverige vid en given tidpunkt.

I kartläggningen beskrivs relevanta sektorer och aktörer samt vilka förutsättningar som finns i samhällsstrukturen för att stärka medie- och informationskunnighet i olika målgrupper. Kartläggningen beskriver även olika insatser och ger möjlighet att observera förändringar och riktningar vad gäller ämnesområden samt identifiera styrkor och svagheter i det MIK-främjande arbetet.

Uppgiften ingår i Europaparlamentets och rådets direktiv till medlemsstaterna (EU 2018/1808, artikel 33a) och ger en utgångspunkt för myndighetens arbete med att samordna det nationella arbetet med medie- och informationskunnighet.

Arbetet med att följa och återkommande kartlägga det svenska MIK-främjandet bidrar till att stärka förutsättningarna för befolkningens medie- och informationskunnighet, i alla ålders- och målgrupper. 

Läs mer om kartläggningen i rapporten Främjande av medie- och informationskunnighet i Sverige 2021-2022

Läs mer om rapporten här

Projekt för att mäta medie- och informationskunnighet i de nordiska länderna

I samarbete med mediemyndigheterna i de nordiska länderna pågår ett arbete med att ta fram ett sätt att mäta medie- och informationskunnigheten i befolkningen. Projektet pågår 2021-2024 och leds av Mediemyndigheten.