Mediemyndigheten

Regeringsuppdrag för stärkt MIK

Mediemyndigheten får i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell satsning för att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) i befolkningen.

Mediemyndigheten får nu i uppdrag av regeringen att genomföra en bred och långsiktigt hållbar nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Syftet är att stärka individer som medvetna medieanvändare i en tid av snabb teknikutveckling. Satsningen ska öka samhällets motståndskraft mot desinformation och höja befolkningens kunskap om AI.

– Det här är ett mycket viktigt uppdrag från regeringen och det ligger helt i linje med vår uppgift att verka för MIK. Förutom att beakta utveckling inom AI och desinformation kommer även demokratiaspekterna vara av stor betydelse för vårt genomförande av uppdraget, säger Jan-Olof Lind, generaldirektör vid Mediemyndigheten.

Fokus på utbildning

Mediemyndigheten ska samverka med nätverket MIK Sverige och ta fram målgruppsanpassat kunskapsmaterial om medie- och informationskunnighet som kan nå ut brett till hela befolkningen.

– Den här satsningen blir ett konkret sätt att kanalisera och nå ut med den expertis som nätverket MIK Sverige samlar. Behovet av utbildning  är något vi identifierat sedan tidigare. Med en storskalig, nationell utbildningsinsats kan vi arbeta för alla människors möjlighet att bli och fortsätta vara medie- och informationskunniga genom hela livet, menar Martina Wagner, sakkunnig i MIK-frågor vid Mediemyndigheten.

Uppdraget ska pågå under 2024 och 2025.

MIK en förutsättning för demokrati

I en tid där medie- och informationslandskapet blir alltmer komplext är MIK av stor betydelse. Befolkningens kunskaper och förmåga att förmå navigera i samt förstå informationsflöden är en förutsättning för en motståndskraftig demokrati. Att stärka medie- och informationskunnigheten är viktigt för såväl den enskilda individen i sin medievardag som för samhället och demokratin i stort.

Mediemyndigheten har i uppgift att verka för medie- och informationskunnighet och samordna det nationella arbetet. Myndigheten koordinerar det nationella nätverket MIK Sverige, förvaltar MIK Sveriges kunskapsbank samt kartlägger det MIK-främjande arbete som genomförs i Sverige. 

Inom verksamheten med MIK följer vi det arbete som genomförs av bland andra myndigheter, skolväsendet, biblioteken samt folkbildningen för att stärka befolkningens medie- och informationskunnighet.

Läs regeringens uppdrag till Mediemyndigheten

Läs mer om Mediemyndighetens arbete med medie- och informationskunnighet