Mediemyndigheten

Våra regeringsuppdrag

Varje år får vi ett antal utredningsuppdrag från regeringen. På den här sidan samlar vi länkar till regeringsuppdragens informationssidor. De flesta regeringsuppdrag resulterar i en rapport som vi publicerar på webbplatsen. När uppdraget är avslutat kan du hitta rapporten på sidan för våra publikationer.

Regeringsuppdrag 

Genomföra en nationell satsning för stärkt medie- och informationskunnighet i en tid av artificiell intelligens och desinformation  Läs mer om uppdraget på regeringen.se - Ku2024-00419.

Uppdrag om digital medieanvändning bland barn och unga. Läs mer om uppdraget på regeringen.se

Uppdrag till PTS, Konsumentverket, Mediemyndigheten att vara behöriga myndigheter och till PTS att vara samordnare för digitala tjänster enligt EUs förordning om digitala tjänster.  Ladda ner beslutet här

Uppdrag till Mediemyndigheten att genomföra övertagandet av uppgiften att handlägga ärenden om utgivningsbevis för periodiska skrifter från Patent- och registreringsverket (Ku2024-00545).

Myndigheten ska redovisa hur artificiell intelligens påverkar och, i förekommande fall, används i verksamheten.

Myndigheten ska förbereda det kommande arbetet med tillsyn och åtkomst till audiovisuella medietjänster. Myndigheten ska även informera berörda aktörer om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet.

Myndigheten ska medverka till ett gemensamt branschsystem för varningar enligt radio- och tv-lagen

Myndigheten ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att förvalta och utveckla sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov.

Myndigheten ska redogöra för hur myndigheten arbetar med frågor om otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information inom sitt ansvarsområde. 

Förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (Ku2019/01659/MD  samt regleringsbrev 2023).

  • Kartlägga och redovisa insatser för ökad medie- och informationskunnighet (Regleringsbrev 2023)

  • Medverka till ett branschgemensamt system för varningar enligt radio- och tv-lagen (Regleringsbrev 2023).

  • Informera om upphovsrätt för barn och unga (Regleringsbrev 2023)

    Inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention (S2020/06171/FS (delvis) samt regleringsbrev 2023)

  • Uppdrag om digital medieanvändning bland barn och unga (S2023/01669)

  • Uppdrag om inrättande av en tvistlösningsmekanism för användare och leverantörer av videodelningsplattformar (Ku2023-01403)

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583)

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960).

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583)

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960).