Mediemyndigheten

MIK Sverige

Flera personer i ett rum. Foto: Shytterstock

Foto: Shutterstock

MIK Sverige – ett samarbete för medie- och informationskunnigheten i Sverige

Mediemyndigheten koordinerar MIK Sverige:  ett nätverk som består av 24 myndigheter och organisationer samt fyra så kallade "kretsar" - Folkbildningsarenan för MIK, Interregionala MIK-nätverket, Akademiskt forum för MIK-forskning samt Mediearenan för MIK. Tillsammans utgör dessa MIK Sverige.

Syftet med MIK Sverige är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

Nätverket MIK Sverige samlar intressenter inom MIK-området i syfte att samordna och stärka det främjandearbete som sker i Sverige. Mediemyndigheten, som har i uppdrag att samordna det nationella MIK-arbetet, är nätverkets koordinator.

Det nationella nätverket

Det nationella nätverket utgörs av 24 myndigheter och organisationer som arbetar med medie- och informationskunnighet: 

 • Digidelnätverket
 • Filmpedagogerna Folkets Bio
 • Folkbildningsrådet
 • Föreningen Filmregionerna
 • Internetstiftelsen
 • Konsumentverket
 • Kungliga biblioteket
 • Mediekompass – TU
 • Mediemyndigheten
 • Medier & demokrati
 • Myndigheten för psykologiskt försvar
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Nordicom
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Skolverket
 • Svensk biblioteksförening
 • Svenska Filminstitutet
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Sveriges museer
 • Svenska Unescorådet
 • Sveriges Utbildningsradio (UR)
 • Ung Media Sverige
 • Universitets- och högskolerådet (UHR)

Nätverksrådet

Nätverksrådet, som har en rådgivande roll till Mediemyndigheten, består 2024 av:

MIK-kretsar

För att nå ut brett i för MIK-frågorna berörda områden och sektorer finns utöver det nationella medlemsnätverket fyra samverkanskretsar:

Akademiskt forum för MIK-forskning

Kretsen samlar forskare och representanter för akademin/forsknings-institutioner kring MIK. Forumet ska fungera som en mötesplats där forskning relaterad till kunskapsområdet uppmärksammas och diskuteras. Forumet koordineras av Nordicom, Centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet.

Folkbildningsarenan för MIK

Folkbildningsarenan är en löst sammansatt krets som samlar aktörer inom folkbildningen som har intresse för MIK-frågor. Kretsen ska fungera som en mötesplats för dialog, kunskapsdelning och nya samarbeten inom MIK-området i relation till folkbildningen.

Folkbildningsarenan koordineras av Mediemyndigheten.

Interregionala MIK-nätverket

Den interregionala nätverkskretsen samlar kontaktpersoner från regionerna när det handlar om MIK-frågor. I kretsen finns representation från 20 av landets 21 regioner. Kretsen är ett forum för att dela regionala erfarenheter och kunskap, identifiera behov och utmaningar samt lyfta exempel på framgångsrika processer och metoder mot nationella nivån och aktörer.

Arbetet i den interregionala nätverkskretsen koordineras av en arbetsgrupp med representanter från regionerna Skåne, Blekinge, Östergötland och Västra Götaland.

Mediearenan för MIK

Kretsen ska utgöra ett forum för kunskapsdelning och samverkan på MIK-området mellan mediebranscherna och aktörer inom nätverket MIK Sverige samt övriga kretsar. Medier & demokrati, vid Lindholmens Science Park, tillhandahåller kretsen.

Är du medlem i nätverket MIK Sverige? Här hittar du medlemssidorna

För frågor om nätverket MIK Sverige, kontakta projektledaren för nätverket vid Mediemyndigheten:

E-post: miksverige@mediemyndigheten.se