Mediemyndigheten

Mediemyndigheten remitterar utkast till ändringar i föreskrifter om mediestöd

Det rör sig om ändringar i tre bestämmelser.

Den första ändringen (som gäller två bestämmelser) gäller exkluderandet av så kallade servicetjänster från beräkningen av det redaktionella innehållet. Ändringen bedöms medföra att fler sökanden uppnår villkoret om ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll om minst 45 procent av hela det redaktionella innehållet.

Den andra ändringen avser ett tillägg i 48 § som gäller ansökan om mediestöd. Enligt ändringen som innebär ett tillägg i p 22, ska den sökande försäkra att den sökande inte är i svårigheter. Begreppet svårigheter definieras i punkt 20 i Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01). Konsekvensen av förslaget om ändring kan bli att fler sökanden som har ekonomiska svårigheter - av denna typ - på förhand blir medvetna om att mediestöd inte kan lämnas under dessa förutsättningar, och därmed inte heller ansöker.  Även att stöd inte heller lämnas på felaktiga premisser.

Ändringarna är avsedda att trädda i kraft senast den dag ansökningsperioden för år 2025 öppnar.

Bakgrund

Lagen (2023:664) om mediestöd och förordningen (2023:740) om mediestöd trädde i kraft den 1 januari 2024. Mediemyndighetens föreskrifter (MEMYFS 2024:1) om mediestöd trädde i kraft den 19 januari 2024.

Här finns utkast om ändring av Mediemyndighetens föreskrifter om mediestöd, konsekvensutredning och sändlista.

Synpunkter ska skickas till registrator@mediemyndigheten.se senast onsdagen den 19 juni 2024